Disclaimer

Gebruik van de Bleckmann website

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bleckmann.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bleckmann. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bleckmann is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bleckmann.

Juistheid en wijzigingen van informatie

Voor de informatie die op www.bleckmann.com staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bleckmann te mogen claimen of te veronderstellen. Bleckmann streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of services op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Bleckmann behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Bleckmann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bleckmann.com op deze pagina.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Arrow up